RICH INTERNATIONAL HOTEL

1 Jia Nan Xinhua Street
Beijing
China