The Peninsula Tokyo

1-8-1 Yuuraku-cho
Tokyo
Japan