ZHENGZHOU JIN QIAO HOTEL

43 JINSHUI ROAD
ZHENGZHOU
China