Opera Hotel

53, B. Khelnitskogo Str.
Kiev
Ukraine