Carmel Lodge

San Carlos St at 5th Ave
Carmel
California
United States