PHOENIX PALACE HOTEL

65 Guanjia Bridge Xinjiekou
Nanjing
China