PEACE GARDEN HOTEL

2222 Kongjiang Road
Shanghai
China