Loisir Hotel Nagasaki

2-33 Ouramachi
Nagasaki
Japan