JIN JIANG SUN HOTEL

589 Donggang Road West
Lanzhou
China