LEE WAN INTERNATIONAL HOTEL

8 Minzhu Guangchang
Dalian
China