Shanghai Yalong International Hotel

No 688 Gushan Road
Shanghai
China