THE FIRST WORLD HOTEL

no 92 xianghu road
hangzhou
China