QIANJIN INTERNATIONAL HOTEL

1377 Qianjin Avenue
Changchun
China