ZHONGYI COMMERCIAL HOTEL

Floor 7 Unit D
Dongguan
China