LEE GARDEN HOTEL

2048 Dongmenzhong Road
Shenzhen
China