KINGS LAND BUSINESS HOTEL

338 Shengtai Road
Guangzhou
China