NAN SHA INTERNATIONAL HOTEL

3 2nd South Trade Road
Guangzhou
China