SHANGHAI YIJIA SERVICE APARTMEN

C99 HUI CHUAN ROAD CCHANG
SHANGHAI
China