JINJI LAKE SHILLA HOTEL

Modern Plaza Wang Dun Road
Suzhou
China