Holiday Inn Binhai Tianjin

Citizens Plaza, 86 1st Avenue
Tianjin
China