Au Royal Hotel

22 Boulevard Jean Jaur
Carcassonne
France