The Carlton Savannah

2-4 Coblentz Ave
Port of Spain