CYTS SHANSHUI TRENDS HOTEL HUAN

727 Huangpu East Road
Guangzhou
China