Fraser Residence Shanghai

98 Shou Ning Road, 200021 Shanghai
Shanghai
China