Joyful Sea Hotel

78 South Huadi Avenue, Liwan District
Guangzhou
China