Rehana Sharm Resort

7th Km North Sharm Airport - Nabq Bay
Sharm Sheikh
Egypt