HOTEL SENATOR DORTMUND

Muensterstrasse 187
Dortmund
Germany