JINGGUAN HOTEL

In the Furong Resort Village
Guangzhou
China