Sport Park Hotel Shanghai

No 655 Yuanshen road
Shanghai
China