ZHANQIAO PRINCE HOTEL

31 Taiping Road
Qingdao
China