BOYA HOMEY HOTEL

1 Lizezhong 1 Road
Beijing
China