Beijing City Courtyard Hotel

14 Liulisi Xiang, Baochao Hutong
Beijing
China