DX HANYONG HOTEL

Center Road Shajing District
Shenzhen
China