Euro Asia Hotel

186-188 Xian Lie Dong Rd Guangzhou
Guangzhou
China