Hotel Vitkova Hora

Olsova Vrata 59
Karlovy Vary
Czech Republic