Crowne Plaza Century Park Shanghai

1433 Minsheng Road
Shanghai
China