GOLDEN BRIDGE BUSINESS HOTEL

No 1379 Jin Qiao Road
Shanghai
China