SUPER 8 LONGYAN FA ZHAN

Trading Center Fa Zhan Plaza
Longyan
China