Areos Hotel

19 Bouboulinas & Ioulianou
Athens
Greece