Krishna Prakash Heritage Haveli

Nayabas Killikhana
Jodhpur
India