JINYUAN BUSINESS HOTEL

199 Fenzhongsi
Beijing
China