Xihua Business Hotel

15 Xiyuan Ground Haidian District
Beijing
China