Peach Hill Resort

2 Laem Sai Road
Phuket
Thailand