Beijing CBD Jialong Sunny Hotel-Forbidden City

75 Chao yang Avenue
Beijing
China