Keio Plaza Hotel Hachioji

14-1 Asahi-cho
Hachioji
Japan