GUANG DONG PUMPED STORAGE TOWER

32 Longkou East Road
Guangzhou
China