YANGTZE HOTEL WUHAN

1131 Jie Fang Avenue
Wuhan
China