West Lake Hillview International Hotel

37 Lianghuafeng Road, Yuhuang Mountain
Hangzhou
China