QINGDAO GARDEN HOTEL

No 2 Zhanghua Road
Qingdao
China