Dong yue Fashion Hotel

Tang Dong East Road
Guangzhou
China